მდებარეობა: თბილისი
განთავსებულია: 28-07-2017   ID: 8515
593935550
300.00
21
იურიდიული მომსახურება

ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს :1. უფასო ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;2. საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა ;3 .იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა )4. ორგანიზაციების და კერძო ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის ,სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ,სამეწარმეო და სხვა ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე ნებისმიერ ინსტანციის სასამართლოებში.5. სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა .6. სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება .7. სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა .ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს მომსახურეობის თანხის გადახდა შეეძლებათ როგორც წინდაწინ ასევე ეტაპობრივად. https://www.facebook.com/IURISTIS?fref=nf https://twitter.com/ADVOKATEBI