გარანტია და შეცვლა

ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო ხელშეკრულებას!

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

► საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება, ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.

► საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს შპს “ჰულა”-ს წარმომადგენელს ნომერზე (+995 32) 2 15 50 15, რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვისცენტრში.

► ნებისმიერი ნივთის შეძენისას, კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია კონკრეტული პროდუქტის მახსიათებლებისა და სწორი გამოყენების შესახებ, რათა არ მოხდეს პროდუქტის არასწორად მოხმარება და დაზიანება.

► საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის ბრენდს, მოდელს, მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას!

► ნივთის შეძენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი წარედგინება სერვისცენტრს. პრობლემის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას. ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე.

► თუ ქარხნული წუნის აღმოჩენა მოხდა პროდუქტის შეძენიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას.

► თუ სერვისცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას ორმაცდახუთი (40) სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება არსებული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება და მომხმარებელი არ არის თანახმა მისი სხვა მსგავსი ფუნქციონალისა და ფასის მოდელით ჩანაცვლებაზე, მაღაზია ვალდებულია გააუქმოს შეკვეთა და შეკვეთაში გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა

► პროდუქტის შეძენისას, უპირობო დაბრუნების ვადა განისაზღვრა - 14 კალენდარული დღით.
ნივთის უკან დაბრუნების განაცხადის ინიცირება აითვლება მიღება-ჩაბარების გაფორმებიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
მომხმარებელი ვალდებულია ნივთის დაბრუნების განაცხადის დაფიქსირების შემდგომ, დააბრუნოს საქონელი დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მაღაზიამ ნივთის უკან დაბრუნება იკისრა საკუთარ თავზე), ამ ვადის გასვლის შემდგომ, მომხამრებელი კარგავს ნივთის უკან დაბრუნების კანონისმიერ უფლებას!
მაღაზია ვალდებულია ნივთის უკან დაბრუნების განაცხადის დაფიქსირების შემდეგ, დაუბრუნოს მომხამრებელს გადახდილი საქონლის საფასური არაუგვიანეს 14 კალენდარრული დღისა! გაითვალისწინეთ არ ანაზღაურდება ექსპრეს მიწოდების და რეგიონში ნივთის მიწოდების ღირებულება!

► პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. 

► ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.

► კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, მისი მიღება - ჩაბარების დროს, არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხვევა საიტზე წარმოდგენილ ფოტოს ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

► გასულია საგარანტიო ვადა;

► საგარანტიო საბუთში არ ემთხვევა პროდუქტის ბრენდი, მოდელი, გაყიდვის თარიღი. საგარანტიო საბუთში არ არის მოცემული კომპანიის ბეჭდი ან მაღაზიის წარმომადგენლის ხელმოწერა;

► ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ გამოწვეული დაზიანება;

► პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად;

► ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლუატაციის მიზეზით;

► თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას;

► პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით;

► ნივთი შეკეთებულია ან “გახსნილია” თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრებთან;

► ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები;

► აქსესუარებზე (მათ შორის: ელემენტი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები;

► მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით;

იმისთვის, რომ შეძენილი ტექნიკის მუშაობა ხანგრძლივი და საიმედო იყოს, გირჩევთ ყურადღებით წაიკითხოთ საგარანტიო საბუთი და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია!